”Fjernvarme er ulønnsomt og ineffektivt” står det på forsiden av siste Teknisk ukeblad (nr 18/08). Dette er ifølge forskere som har advart mot regjeringens satsning på dette.

I artikkelen inne i bladet leser vi at ”en utredning skrevet for regjeringen foreslo å droppe statlig støtte til fjernvarme og senke pristaket. [Ansvarlig statsråd] Åslaug Haga la rapporten nederst i en skuff og fortsatte å øke støtten til fjernvarme …” (s. 85).

Vårt poeng her er ikke at man bør eller ikke bør satse på fjernvarme, vårt poeng er følgende: Store investeringer bør foretas av folk som kjenner fagfeltet og som har interesser på området, interesser som er slik at suksess eller fiasko direkte vil påvirke dem.

Dette kan kun ordnes ved at området forbeholdes private investorer. Ved private investeringer, dvs. ved investeringer uten noen form for statlig støtte eller subsidier eller favoriseringer av noe slag, vil investorene selv ta på seg all risiko, og de vil selv tjene dersom det går bra. Dette vil i så stor grad som det er mulig sikre at vurderinger blir baser på alle tilgjengelige fakta og en rasjonell vurdering av dem. Dette gir det beste grunnlag for alle typer investeringer.

Dersom politikere blander seg inn, slik de har gjort i denne saken, vil andre hensyn komme sterkt inn i bildet. Dels vil politikere ikke risikere noe ved å foreta feilinvesteringer (går det galt kan de alltid bortforklare årsaken – det er jo kun slikt politikere er gode til). Dessuten er politikere avhengige av stemningsbølger – for å være populære og derved få stemmer må de kaste seg på de stemningsbølger som rår. I tillegg er prestisje noe som gjør at politikere tviholder på gamle standpunkter selv om fakta taler imot; det er slikt som får ansvarlige politikere til å ignorere forskningsrapporter som har konklusjoner som ikke passer med deres forutinntatte meninger, de legger dem som i dette eksemplet ”nederst i en skuff”.

Vi har ingen mening om fjernvarme. Det kan se ut som en god ide (å bruke varmen fra brenning av søppel til å varme opp hus), men slike anlegg koster store investeringer. Om dette er lønnsomt må avgjøres av markedet, dvs. av alle involvertes ønsker og preferanser slik de kommer til uttrykk i produksjon og handel. Dersom det i det store og hele er lønnsomt vil markedskreftene sørge for at ordningen blir innført. Dersom markedskreftene innebærer at fjernvarme ikke blir innført vil det være fordi at en slik ordning totalt sett er ulønnsom, dvs. at den koster verdier isteden for å skape verdier.

Som sagt, vi har ingen mening om hvorvidt fjernvarme bør innføres eller ikke. Men vi har en mening om hva som er politikernes oppgave, og den er slik at politikerne, dvs. det offentlige, hverken skal hindre eller fremme fjernvarme (eller noe annet som hører hjemme på markedet).

Det som er det offentliges eneste oppgave er å beskytte individers frihet (slik at alle individer kan bruke denne friheten til å skape verdier og bytte dem seg imellom). Dersom det offentlige gjør noe mer enn dette innebærer det alltid at verdier forbrukes heller enn skapes, og den totale velstanden vil dermed synke.

Dersom politikerne bestemmer at det skal være fjernvarme heller enn de løsninger markedet, dvs. de involverte selv, kommer frem til, vil dette være en løsning som er mer ressurskrevende enn andre løsninger. Det vil mao. være en løsning som koster langt mer enn den smaker. Men slik er det alltid med løsninger som politikere presser igjennom.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende