”Unge homofile mobbes over en lav sko. Halvparten har vært utsatt for vold og trusler” forteller Aftenposten i dag, og artikkelen forteller videre bla. følgende:

”- Unge homofile er fortsatt en utsatt minoritetsgruppe. De aller yngste er en særlig sårbar og utsatt gruppe, konstaterer forsker Bera Ulstein Moseng ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Hun har hatt hovedansvaret for rapporten "Vold mot lesbiske og homofile tenåringer", som offentliggjøres i dag.

De aller yngste som allerede har funnet ut at de er lesbiske eller homofile, sliter. Mest problematisk er det for unge gutter.

- Hovedfunnet i undersøkelsen er at mobbing, vold og trusler mot unge homofile er et betydelig problem, og at det muligens også er et økende samfunnsproblem, sier Moseng.

Resultatene fra den unike undersøkelsen er helt i tråd med resultater fra tilsvarende undersøkelser i andre land. Derfor er forskeren ikke overrasket over de dystre resultatene.

Ikke overraskende er det først og fremst unge gutter som er voldsutsatt. Også blant heterofile er gutter mer utsatt enn jenter. Hvorfor halvparten av de unge homofile guttene er utsatt for trusler og vold, mens tilsvarende tall blant heterofile jevnaldrende er 35 prosent, gir undersøkelsen ikke sikre svar på.

- Noe av volden er nok motivert ut fra negative holdninger til homofile, sier Moseng. [!!]”

Hvem er det så som utfører volden? Artikkelen forteller at ”Det først og fremst er ungdom på samme alder som utøver vold mot homofile.”

Videre: ”Et annet særegent funn i undersøkelsen er det betydelige antall foreldre som utøver vold mot egne, homofile barn. 16 prosent av de homofile guttene har opplevd vold fra foreldre, mens bare to prosent blant heterofile gutter. Også søsken er i større grad voldelig mot homofile enn heterofile.” (Sitat slutt fra Aftenposten).

Vi synes denne utviklingen er tragisk. I en lang periode måtte homofile leve i skjul – i Norge for eksempel var homofil praksis mellom menn forbudt inntil 1972. De som ikke levde i skjul ble ofte utsatt for trakasering, mobbing, vold, og i enkelte tilfeller det som verre er. I perioden etter ca 1970 skjedde det en gledelig liberalisering på dette området, det ble stadig enklere å stå frem som homofil, og trakasseringen av dem ble sjeldnere. Dessverre ser det ut til at denne utviklingen nå er stanset opp, og at den er i ferd med å bli reversert tilbake en tilstand som det er lenge siden vi hadde i Norge (og Europa).

Hvorfor skjer dette? Og hvem er det som utfører volden? Artikkelen sitert ovenfor sier ingen ting om hvorfor, og nevner kun tre typer gjerningsmenn: jevnaldrende, søsken, og foreldre.

Dette sier ikke mye, det legger kun vekt på helt irrelevante kriterier. Det som er relevant er ideer, ikke alder eller slektskap – det som er relevant er hvilke grunnleggende ideer gjerningsmennene slutter opp om, det som er viktig er hvilken ideologi de har sluttet seg til.

La oss først si at forklaringen kan inneholde flere elementer, men det er all grunn til å tro at den økende volden mot homofile i hovedsak er et resultat av den økende oppslutningen om islam.

Som kjent har islam et sterkt negativt syn på homofile/homofili; i en rekke muslimske land er homofili forbudt, og i enkelte av disse landene er det dødsstraff for homofili.

Vi vil derfor tro at den volden som homofile blir utsatt for i stor grad utføres av voldelige muslimer.

Dette er en forferdlig utvikling, og den må bekjempes på alle mulige måter.

Men det som er tragisk er at Aftenpostens artikkel ikke nevner dette i det hele tatt. Hvorfor nevnes ikke dette? Antagelig fordi Aftenposten ikke våger å si noe som kan oppfattes som negativt overfor islam. (En annen mulig forklaring er at ingen i Aftenposten forstår sammenhengen.)

Vi synes dette er en feig og ettergivende holdning, en som vi i dag ikke bare finner i Aftenposten, men i alle toneangivende kretser i Norge.

Denne utviklingen, en utvikling som består i at på alle punkter viser de ledende kretser i Vesten ettergivenhet overfor islam, er meget farlig, og viser enda en front hvor friheten taper og hvor totalitære og barbariske krefter er i fremgang. Det som nå rammer homofile vil i verste fall i tiden fremover ramme andre som har holdninger som ikke er forenlige med islam. Og vi synes at det er stor grunn til virkelig å bekymre seg over denne utviklingen – både overfor islams vekst, og over det at de negative effektene av dette blir fortiet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende