DLF er sterkt
uenig i forbudet mot å kjøpe sex, et forbud som trådte i kraft 1.
januar. Etter vårt syn har voksne mennesker selv rett til å bestemme
hvem de vil ha sex med, og på hvilke betingelser (forutsatt at alle
involverte er voksne og at alt skjer frivillig).