For et par dager siden ble renten igjen renten satt opp. Hovedstyret i Norges Bank ved sentralbanksjef Svein Gjedrem satte onsdag opp renten for åttende gang i år. Påskuddet er at ”veksten i økonomien er sterkere enn ventet”. En renteøkning vil gjøre det vanskeligere å ta opp/betjene lån, og derfor vil veksten i økonomien bremses. For ikke mange årene siden var renten (Norges Banks styringsrente) omkring 2%, men nå har den gått opp til 5%.

Dett er ikke unikt for Norge, for eksempel har USA hatt en tilsvarende utvikling: omkring 2002 var renten i USA omkring 2 %, men nå er den på et nivå som tilsvarer det norske. (Nylig ble for øvrig renten i USA satt ned. Vi vil også anbefale denne artikkelen av Richard Salsman om Alan Greenspans innsats som sentralbanksjef i USA. )

Grunnen til at renten da var lav var at myndighetene ønsket å skyte fart i økonomien – ved en lav rente vil flere ta opp låm og økonomien vokser. Man som nevnt, myndighetene vil ikke at veksten skal være for sterk, og når det går godt forsøker de å bremse ved å heve renten.

Det er mye vi kunne si til dette, men vi skal her kun ta for oss noen få poenger: Det er ikke slik at en vekst kan bli for stor. Vekst er et gode, og innebærer øket velstand fordi man organiserer produksjon og handel mer effektivt. Hvorfor skal man begrense velstand og effektivisering? (Og vi snakker ikke her om en type ”effektivisering” som for eksempel innebærer at arbeidstagere må arbeide uforholdmessig mye; slik er ikke en velstadsøkning, men en velstandsreduksjon).

Lav rente innbærer at flere tar opp lån – de mener at de kan betjene lånet til de renter som dag gjelder. Når flere tar opp lån må bankene få mer penger, og dette får de fra Sentralbanken. Og det er dette som en inflasjon: inflasjon er en for stor økning i pengemengden i forhold til det som det er reelt grunnlag i økonomien.

Men når renten går opp vil enkelte få problemer med å betale tilbake. Dette fører til at bedrifter går over ende og til at f.eks. folk som har kjøpt hus må selge det igjen. (Det er på TV vist flere reportasjer om slikt fra USA).

Dette kan igjen føre til at banker kan gå overende – det var dette som var årsaken til problemene i den engelske banken Northern Rock. (Banken hadde investert i fond i USA som fikk problemer delvis pga. utlån til huskjøpere som ikke lenger kunne betjene sine lån når renten ble satt opp.)

Det som skjer er at de politiske myndigheter – via sentralbanen – manipulerer rentenivået, dette for å skape vekst eller for å bremse vekst. (Vi vil dog tilføye at det ser ut til at dagens sentralbanker er noe flinkere enn tilsvarende myndigheter var på 20- og 30-tallet; de fleste kjenner vel til hyperinflasjonen i for eksempel Tyskland på 20-tallet. Slikt vil neppe forekomme i dag.) Etter vårt syn er dette skadelig, slik manipulering skaper oppgangstider og nedgangstider. Det ville ha vært langt bedre om vi hadde unngått disse politikerstyrte svingningene. Det som skaper sikkerhet og tillit og jevn fremgang og vekst er stabile rammebetingelser.

Et svært viktig element i dette er at pengen har en stabil verdi, og dette innebærer at det verken er manipulering av pengeverdi eller pengemengde eller rentenivå. Hvordan kan man oppnå dette?

Man kan oppnå dette ved å ha en gullstandard. Dersom pengene er knyttet til gull vil politikere ikke kunne manipulere med pengeverdien, og man vil hverken ha inflasjon eller deflasjon. Under en gullstandard vil man heller ikke han en sentralbank, og da vil man heller ikke ha et politikerbestemt rentenivå. I et slikt regime vil man da ikke ha renter som varierer fra 2 % til 5% i løpet av noe få år, man vil ha et stabilt rentenivå med kun mindre variasjoner. (Rentenivået vil igjen bli bestemt av tilbud/etterspørsel på lån. )

Under en gullstandard vil det forekomme svake konjunktursvingninger, men de sterke nedgangsperiodene som vi iblant har hatt i Vesten vil unngåes.

Under en gullstandard vil vi slippe de kraftige konjunktursvingningene som vi iblant har hatt, vi vil slippe at folk tar opp lån og så opplever at renten blir svært mye høyere, og vi vil ikke oppleve ”run” på bankene av den typen som for et par uker siden rammet Northern Rock Og vi vil slippe at politikerne vil benytte rentenivået for å støtte opp om egen politikk, eller for på kort sikt å skjule de negative effektene av egen politikk.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende