Nylig ble det avslørt at mangeårig ordfører i Oslo, Høyres Per Ditlef Simonsen, har hatt en hemmelig bankkonto i Sveits. Pengene som sto på denne kontoen, som ble avsluttet i 1995, skal visstnok ikke være beskattet. (Dette er så vidt vi vet innrømmet av Simonsen, men han skal legge frem sin forklaring senere i dag.)

Det er kommet oppfordringer om at Simonsen, som ved det kommende valget ikke er kandidat til noe verv, skal trekke seg fra valgkampen – denne oppfordringen er kommet også fra Høyre-folk. Mange utenfor Høyre ønsker at han skal trekke seg fra ordførervervet. I så fall følger han i fotsporene til den forrige Høyre-ordfører i Oslo, Albert Nordengen, som i 1990 måtte trekke seg som ordfører pga korrupsjon.

Høyrers mange motstandere utnytter denne saken for alt den er verd og mer til, og finansminister Halvorsen fra SV har uttalt at å unndra penger fra beskatning er å ”stjele fra fellesskapet”.

Vi vil legge vekt på enkelte andre poenger enn de som er gjengitt i et meget stort antall avisartikler om saken, men vi vil aller først si at alle bør følge landets lover, og at alle må betale den skatten som de store partiene er enige om at vi skal ha. Vi tar således sterk avstand fra alle former for skatteunndragelser.

Det første vi vil si er at vi er meget overrasket over at såpass ressurssterke personer som Per Ditlef Simonsen, tidligere statsråd, nå ordfører, virkelig tror at det er mulig å holde en slik konto hemmelig. Det er som kjent kun ett tilfelle hvor flere personer kan holde på en hemmelighet: tre personer kan holde på en hemmelighet kun dersom to av dem er døde.

Mao. Man må regne med at alle hemmeligheter kommer for en dag. Det er sant at ærlighet varer lengst. Det er derfor meget uklokt å ha hemmeligheter som vil være pinlige hvis de blir avslørt. Simonsen trodde åpenbart at han kunne holde dette hemmelig. Det gikk ikke, og nå er hans renommé og ettermæle ødelagt, og i tillegg er det sterkt skadelig for det parti han har investert så mye i.

Dessuten er det hyklersk å være med i Høyre og derved gå inn for høye skatter, samtidig som man begår ulovligheter for å redusere sin egen skattebyrde.

Et annet moment som kom til uttrykk i denne saken er noe som forøvrig ikke er uvanlig i Høyre: der dolker man sine egne i ryggen så snart man får en anledning. Høyreleder Erna Solberg uttalte umiddelbart etter at denne saken sprakk at Simonsen burde trekke seg fra valgkampen. De hun etter vårt syn burde ha gjort var å si at hun ville vente med å kommentere dette til etter at Simonsen hadde lagt frem sin redegjørelse for saken.

Ikke uventet var finansministeren raskt på banen for å kritisere Simonsen. Som nevnt sa hun at å unndra skatt er det samme som å stjele fra fellesskapet. Men Simonsen er ikke den eneste hykleren her. Som kjent har et stort antall drosjesjåfører i Oslo – mange av dem opprinnelig fra Pakistan – unndratt store beløp fra beskatning mensde arbeidet samtidig som de har gått på trygd. Etter Halvorsens kriterier har vel også disse da stjålet enorme beløp fra fellesskapet, men vi kan ikke huske at hun på noe tidspunkt har kritisert disse. Så hun kritiserer – med en vis rett – Simonsen, men hun kritiserte ikke et store antall pakistanske drosjesjåfører som antagelig har ”stjålet” enda større beløp fra fellesskapet enn Simonsen. Halvorsens selektive kritikk er et klart tegn på dobbeltmoral.

Vi i DLF har et noe annet syn på disse forholdene. Vi mener at skatte- og avgiftsnivået i Norge i dag er alt for høyt. Vi mener at dette nærmest presser folk over i ulovligheter – skatteunndragelser, svart arbeid, smugling, hemmelige konti – og at dette fører til et voksende umoral på alle områder i samfunnet.

Dagens skattenivå fører til at alle mulige mennesker – fra drosjesjåfører til ordførere – forsøker å undra skatt. Vi mener at dett er svært skadelig fordi dersom man lurer unna penger her, vil det være lettere å begå ulovligheter også på andre områder. Mao. (for å si det noe forenklet) et høyt skattenivå fører til mer umoral og mer kriminalitet.

Men umoral er i dag betraktet som noe naturlig. De som unndra skatt stemmer jo som regel på partier som går inn for høy skatt! Så det er ikke bare politikere som er hyklere her, mye tyder på at dette gjelder en stadig stigende andel av befolkningen.

Vi er heller ikke helt enige i at det å unndra skatt er å "stjele fra felleskskpet". Som sagt, vi tar sterk avstand fra alt skattesnyteri og alle andre lovbrudd, men det ligger nærmere vårt syn å si at det som skjer i beskatning er at felleskapet stjeler fra innbyggerne. Nå er dette utsagnet problematisk i og med at beskatnig er lovpålagt, men som sagt, vårt syn er nærmere dette enn det syn Halvorsen ga uttrykk for.

DLF mener at mesteparten av de tilbudene som man i dag får fra det offentlige bør privatiseres, og at hver enkelt da betaler for dem direkte av egne penger, og ikke som i dag hvor han betaler for det offentlige tilbudet over skatteseddelen. En slik ordning vil føre til at skattenivået blir meget lavt og at man selv kan velge de tjenester som det offentlige i dag bare deler ut praktisk talt uten at den enkelte har noen innflydelse over den type tilbud han får.

Dagens system fører som vi ser til korrupsjon, unnaluring, hykleri, dobbeltmoral, i tillegg til at tjenestene fra det offentlige bare blir dårligere og dårligere. Vi synes dette er uverdig, og DLF mener at et system hvor hver enkelte får beholde det han tjerner og kan bruke dem slik han selv finner riktig, vil være langt bedre – alle vil være mer velstående og mer moralske – enn dagens system.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende