FrP er kjent som er parti som hevder å gå inn for lavere skatter, en mindre offentlig sektor, mindre overføringer, spesielt til utlendinger, osv. Men hvordan er det i praksis?

FrP er tilhenger av velferdsstaten, og er da tihenger av store statlige støtteordninger. Men de mener at dagens ordninger er kompliserte og går inn for forenklinger reduksjoner, men på enkelte områder vil de ha økninger.

Når har FrP kommet med et forslag om å samordne en del ordninger inn under barnetrygden. Nrk.no oppsummerer forslaget slik: ”FrP vil samle all offentlig støtte til barnefamiliene, som kontantstøtte og barnehagesubsidier, i en stor barnetrygd.”

Men nå viser det seg at ”beregninger gjort av Finansdepartementet viser at blir det minst 7.500 kroner per barn i måneden”. Og siden Norge er med i EØS vil dette innebære at alle som jobber i Norge, selv om de er statsborgere i et annet EØS-land, vil ha krav på å motta denne støtten. For eksempel vil en polsk håndverker som har fire barn hjemme i Polen motta kr 30 000 norske kroner i barnetrygd hver måned.

Det skulle være unødvendig å kommentere dette utover å si at systemet – velferdsstaten med alle dens støtteordninger, overføringsordninger, internasjonale avtaler, osv. – er så komplisert at det å forsøke å rette på det bare gjør ting verre, endog mye verre.

DLFs alternativ er som følger. Vi vil avvikle alle offentlige støtteordninger, og for å gi en tommelfingerregel på hvordan dette i hovedtrekk kan gjøres, vil vi si at man kan redusere støtten med 10 % (av dagens satser) per år i ti år. Om ti år vil da ordningen være avviklet.

(NB: dette vil ikke gjelde ordninger hvor personer har betalt inn til for eksempel offentlige pensjonsfond og hvor det offentlige derved har påtatt seg forpliktelser. Dette selv om i slike tilfeller politikerne har disponert de innbetalte midlene på en meget uklok måte – dagens pensjonssystem er av eksperter karakterisert som et pyramidespill. DLF vil allikevel gå inn for at de som har betalt inn i størst mulig grad skal få utbetalt det de opprinnelig hadde krav på.)

Samtidig som de offentlige støtteordningene avvikles, vil skatter reduseres – noen satser vil raskt settes til null (arveskatt, eiendomsskatt), mens andre satser vil reduseres med 10 % per år. Dessuten vil samtidig med dette alle dagens restriksjoner på arbeid, produksjon, handel og verdiskapning avvikles.

Sammen vil dette føre til en kolossal velstandøkning, langt flere vil komme i jobb, flere mennesker vil bli fornøyd med sin egen tilværelse, og samfunnet vil bli mye bedre enn i dag.

DLF mener at kun dette kan gi et samfunn som er preget av stabilitet, harmoni og velstand.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende